top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Website: https://www.move-inflow.com

Telefoon:  

Email:  

KvK: 91438500

Gegevens

Beroepsvereniging

MOVE IN FLOW is aangesloten bij CAT en houd zich aan de eisen en regels van deze vereniging.

 

Privacy

De therapeut houdt zich aan de beroepscode van geheimhouding. Alleen na toestemming van de cliënt zal overleg met derden zoals een arts of andere begeleiders plaatsvinden.

 

Klachten

Er is een klachtenreglement via de beroepsvereniging. Wanneer je een klacht hebt kan je onder het kopje ‘Klachtenreglement’ op deze site lezen wat je kan doen.

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden gelden de volgende definities;

 

1. Praktijk Move in Flow is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

2. Opdrachtgever/Cliënt: Iedere natuurlijke- of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten en/of producten van Move in Flow.

3. Cliënt: Iedere natuurlijke- of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten en/of producten van de website en/of diensten en/of producten van Move in Flow.

4. Website: Alle internetpagina’s van Move in Flow die behoren tot de website met de url: www.move-inflow.nl en www.move-inflow.com

5. Content: Alle cursussen, cursusmaterialen, trainingen, documenten, data, foto’s, verslagen, teksten, blogs of welk materiaal dan ook dat door Move in Flow beschikbaar wordt gesteld via de website of behorende bij de trainingen en cursussen.

6. Cursus/sessie: Alle cursussen en trainingen die door of namens Praktijk Move in Flow worden gegeven en/of verzorgd, waaronder individuele sessies therapie, groepssessies en coaching sessies.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes, alsmede alle Content afkomstig van Move in Flow. Van deze Algemene Voorwaarden kan enkel eenzijdig door Cliënt en/of Opdrachtgever worden afgeweken wanneer de andersluidende voorwaarde uitdrukkelijk door Move in Flow aan Cliënt en/of Opdrachtgever schriftelijk is bevestigd. Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij die door Move in Flow schriftelijk zijn aanvaard.

 

Move in Flow behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment eenzijdig te wijzigen (zonder Cliënt en/of Opdrachtgever daarvan in kennis te stellen). De (meest) actuele voorwaarden zullen te raadplegen zijn op de Website. Zolang Cliënt en/of Opdrachtgever van de diensten van Move in Flow gebruik maakt, betekent dat dat de Cliënt en/of Opdrachtgever zich akkoord verklaart met de Algemene Voorwaarden die op dat moment gelden.

 

Bij het ondertekenen van het inschrijfformulier of een offerte gaat de Cliënt/Opdrachtgever akkoord met de Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 3– Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst tussen Move in Flow en de Opdrachtgever en/of Cliënt kan tot stand komen door:

1. Het ondertekenen van de offerte door de opdrachtgever, ofwel

2. Door bevestiging van de offerte door de opdrachtgever per e-mail, ofwel

3. Door het door de opdrachtgever/cliënt ondertekenen of per e-mail bevestigen van het inschrijfformulier (voor sessies kunstzinnige therapie).

4. Door het starten met de therapie vanaf de eerste sessie/cursus-/trainingsdag

 

Elke offerte voor een workshop/sessie/coaching/opdracht is in principe vrijblijvend en blijft veertien werkdagen geldig, tenzij door Move in Flow anders is aangegeven. Move in Flow is slechts aan een offerte gebonden wanneer deze door de Opdrachtgever binnen veertien werkdagen wordt bevestigd of ondertekend of wanneer de Cliënt en/of Opdrachtgever gebruik maakt van de diensten die Move in Flow aanbiedt. Alle in de offerte aangegeven prijzen zijn in euro’s en exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. Op alle cursussen, coaching, trainingen, workshops wordt BTW geheven, uitsluitend niet op de therapeutische sessies (Valt onder Zorg, uitgesloten van BTW).

Artikel 4 – Opzegging en beëindiging

Move in Flow is gerechtigd om de overeenkomst met Opdrachtgever en/of Gebruiker en cliënt met onmiddellijke ingang op te zeggen indien Move in Flow in staat van faillissement verkeerd, dan wel indien Move in Flow haar onderneming heeft gestaakt.

 

Met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten leiden voor opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij opdrachtnemer gehouden is verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van opdrachtnemer verlangd kan worden.

 

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever geschieden.

 

De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen

 

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn

 

Als de tussen partijen gesloten overeenkomst betrekking heeft op het meer dan eenmaal leveren van dezelfde prestatie, wordt deze geacht te zijn aan gegaan voor onbepaalde tijd tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig aanpassen;

 

Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen;

 

Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tevoren inlichten

 

Indien een vast honorarium is overeengekomen zal opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

 

Bij annulering of wijziging na bevestiging van de offerte, wordt 75% van het offertebedrag (exclusief BTW) aan Opdrachtgever en/of Cliënt in rekening gebracht.

 

Artikel 5 – Geheimhouding

1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

2. Aan de opdracht zal door opdrachtnemer niet zonder toestemming van de opdrachtgever extern gerefereerd worden.

 

Artikel 6 – Betaling

Na het ondertekenen van de offerte of het inschrijfformulier binnen 14 dagen of het starten van de therapie, tenzij anders aangegeven door Move in Flow, is de cliënt of opdrachtgever verplicht te betalen.

 

Move in Flow brengt de door de Opdrachtgever/Cliënt en/of Gebruiker verschuldigde vergoedingen in rekening doormiddel van een factuur.

 

Na iedere sessie of aan het einde van de maand wordt er een factuur uitgegeven voor de desbetreffende sessie (s) die betaald dient te worden binnen veertien dagen, tenzij Move in Flow aangeeft dat de cliënt een traject in zijn geheel kan betalen na het afsluiten van het traject. Betalingstermijnen zijn mogelijk, dit wordt per traject bekeken.

 

Alle facturen voor cursussen,trainingen en workshops dienen te worden betaald vóór aanvang van de eerste cursusbijeenkomst.

Facturen voor sessies, coaching en opdrachten dienen binnen veertien dagen na dagtekening van de factuur te worden betaald.

 

Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is Move in Flow steeds gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Indien tijdige betaling achterwege blijft, is Move in Flow gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten. De opdrachtgever is bij niet tijde nakoming steeds verplicht aan Move in Flow alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, waaronder steeds zullen zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de in werkelijkheid gemaakte kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag.

Artikel 7 – Annulering / beëindiging van de overeenkomst

Opdrachtnemer heeft het recht om zonder opgave van reden een cursus, training, begeleidings-of coachtraject te annuleren of deelname van een opdrachtgever te weigeren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen coachee te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan opdrachtnemer betaalde bedrag

 

De opdrachtgever voor een cursus, workshop, begeleidings-of coachtraject heeft het recht deelname aan of de opdracht voor een cursus, workshop, begeleidings-of coachtraject te annuleren.

Annulering door de opdrachtgever van de opdracht kan tot 4 weken voor aanvang van de cursus of training kosteloos geschieden. Bij niet annulering is de opdrachtgever verplicht het totaalbedrag van de cursus, workshop, begeleidings-of coachtraject te voldoen.

 

Bij annulering binnen 4 weken tot en met 1 week voor aanvang van de cursus of workshop is opdrachtnemer gerechtigd om 50% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen en bij annulering binnen een week het volledige bedrag.

 

In geval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen Cliënt na aanvang van de sessies, workshop, begeleidings-of coachtraject de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van opdrachtnemer, anders rechtvaardigen.

 

Een individuele geboekte sessie, begeleidings- of coachgesprek kan tot 24 uur voor aanvang van het gesprek kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 24 uur is opdrachtnemer gerechtigd om 100% van het verschuldigde bedrag dat is afgesproken voor het gesprek in rekening te brengen. Indien de opdrachtgever dan wel de aangewezen Cliënt niet op het geplande gesprek verschijnt, zonder afmelding, wordt 100% van de tarieven gehanteerd.

 

Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

 

Artikel 8 – De therapeut en cliënt

Op het intakeformulier zal worden weergegeven welke klacht(en) de cliënt heeft en relevante noodzakelijke informatie. De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fase van de behandeling.

De cliënt verplicht zich middels het intakeformulier/gesprek relevante informatie aan de therapeut te verstrekken.

De therapeut zal geheimhouding betrachten ten aanzien van door de cliënt t.b.v. het dossier verstrekte gegevens (m.u.v. de gegevens waaromtrent de cliënt heeft verklaard dat hij/zij geen bezwaar maakt tegen het gebruik voor statische doeleinden).

De cliënt heeft recht tot inzage in het eigen dossier, wanneer van toepassing.

 

De cliënt past interventies, waarvan hij/zij heeft kennisgenomen, onder geen beding toe op anderen. Oefeningen die aan de cliënt zijn aangeleerd worden uitsluitend door zichzelf gehanteerd en mogen onder geen voorwaarden aan anderen worden aangeleerd of overgedragen.

 

De therapeut aanvaardt geen aansprakelijkheid als blijkt dat de cliënt onverantwoordelijk handelt, dan wel zonder overleg andere therapieën aangaat of is aangegaan dan wel medische of andere voor de therapie belangwekkende informatie heeft verzwegen of achtergehouden.

 

De therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen bepaalde (be-)handelingen verrichten.

 

De therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega-therapeut of een arts, indien de behandeling niet geëigend en/of toereikend is.

 

Beëindiging van de behandeling kan ten allen tijden met wederzijds goedvinden geschieden. Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen. Indien de hulpvrager tegen het advies in van de therapeut de overeenkomst beëindigt, zal de hulpvrager op verzoek van de therapeut een verklaring ondertekenen waarin hij/zij te kennen geeft dat hij/zij tegen het advies van de therapeut in, voor eigen risico, het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd.

 

De therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem/haar kan worden gevergd dat hij/zij de overeenkomst voortzet. De therapeut zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de hulpvrager een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten. De therapeut verplicht zich aan het tarief te houden zoals beschreven op de website.

 

Artikel 9 – Privacy en persoonsgegevens

Move in Flow is gebonden aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Als Gebruiker geen aanbiedingen of informatie van Move in Flow indien van toepassing, (meer) wil ontvangen dan kan gebruiker dat bij Move in Flow kenbaar maken. Gebruiker heeft de mogelijkheid om zijn/haar persoonsgegevens in te zien en/of te wijzigen door middel van een schriftelijke aanvraag bij Move in Flow. 

 

Move in Flow is gerechtigd om de Website over te dragen aan een derde. Met het accepteren van deze Algemene voorwaarden stemt gebruiker ermee in dat in dat geval zijn/haar persoonsgegevens mede worden overgedragen aan die derde.

Artikel 10 – Intellectueel eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten en merkrechten) met betrekking tot de Website en Content van Move in Flow (waaronder begrepen maar niet beperkt tot alle cursusmaterialen, online cursussen, sessies, foto’s, teksten en alle Content) berusten uitsluitend bij Praktijk, voor zover die rechten niet (tevens) aan derden toekomen.

 

Het is Gebruiker/Cliënt niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Move in Flow (onderdelen van) de Website en/of Content op welke wijze en in welke vorm en met welk doel dan ook te (doen) kopiëren, downloaden, verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden. Het is Gebruiker slechts toegestaan om Content (al dan niet tegen betaling) voor persoonlijk gebruik te downloaden.

 

Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.

Artikel 11 – Overmacht

Wanneer Move in Flow verwacht dat zij tekort zal schieten in de nakoming door overmacht, meldt zij dit onverwijld schriftelijk (of in tijdnood telefonisch) aan Opdrachtgever en/of Cliënt.

 

Indien Zakelijk Schrijven door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst na te komen, kan zij zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verdere toekomende rechten, de overeenkomst opschorten dan wel zonder rechtelijke tussenkomst ontbinden.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid van Move in Flow wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW).

 

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

 

a. redelijke kosten die Opdrachtgever en/of Cliënt zou moeten maken om de prestatie van Move in Flow aan de overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoeding indiende overeenkomst door of op vordering van Opdrachtgever en/of Gebruiker wordt ontbonden;

 

b. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van de voorwaarden;

 

c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever en/of Cliënt aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van de voorwaarden.

 

Aansprakelijkheid van Move in Flow voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens afkomstig van de Opdrachtgever en/of Cliënt, schade ten gevolge van het gebruik van haar Website(s), de op haar Website(s) getoonde Content (of de onmogelijkheid die te gebruiken), daaronder begrepen schade veroorzaakt door virussen of onjuistheid of onvolledigheid van de informatie, is uitgesloten.

 

Move in Flow zal niet aansprakelijk worden gesteld indien Opdrachtgever en/of Cliënt de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.

 

De aansprakelijkheid van Move in Flow wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien Opdrachtgever en/of Cliënt Praktijk Move in Flow onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Move in Flow ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Move in Flow in staat is adequaat te reageren.

 

Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Move in Flow vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

 

Artikel 13 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op iedere overeenkomst tussen Praktijk en een Opdrachtgever en/of Cliënt is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de opdracht /overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede geschillen omtrent deze Algemene Voorwaarden, zullen bij uitsluiting gebracht worden bij de bevoegde rechter.

bottom of page